Trang web toàn cầu

Số lưu học sinh người nước
ngoài đang theo học tại trường

Khuôn viên trường nơi có 338 lưu học sinh đến từ 14 nước/khu vực cùng nhau học tập

Việc tiếp xúc với văn hóa, tập quán khác nhau của các du học sinh đến Nhật Bản từ nhiều quốc gia, khu vực và thấu hiểu lẫn nhau chính là vạch xuất phát để bạn trở thành nguồn nhân lực hoạt động tích cực trong xã hội toàn cầu.
Nhờ có môi trường được trải nghiệm và cùng học tập với các sinh viên Nhật Bản cũng như các du học sinh trong thời gian 4 năm, bạn sẽ có thể tăng cường khả năng hội nhập quốc tế của bản thân.

(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)

Tới từ nước/khu vực Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Tổng cộng 
VIỆT NAM (VIET NAM) 31 30 31 50 142
TRUNG QUỐC (CHINA) 32 17 31 36 116
NEPAL 8 10 8 13 39
UZBEKISTAN 7 5 5 4 21
HÀN QUỐC (REPUBLIC of KOREA)  1 1 2 4
SRI LANKA 1 2   3
MYANMAR 1 1  1 3
INDONESIA    2 2
THÁI LAN (THAILAND) 1   1 2
NIGERIA    2 2
ẤN ĐỘ (INDIA)   1  1
ĐÀI LOAN (TAIWAN)    1 1
PAKISTAN    1 1
SENEGAL  1   1
Tổng cộng  81 67 77 113 338
Số lưu học sinh nước ngoài đang học tập
(theo từng khoa)
Khoa kinh tế học Khoa kinh doanh học Khoa luật Toàn bộ trường
111 176 51 338